چگونه دستور پخت را به نصف و یا یک سوم مقدار کاهش دهیم؟

چگونه دستور پخت را به نصف و یا یک سوم مقدار کاهش دهیم؟


   
- محاسبات نصف کردن مقادیر دستور پخت


مقدار اعلام شده در دستور پخت :نصف مقدار اعلام شده    
4/1 پیمانه:2 قاشق سوپخوری
3/1 پیمانه:2 قاشق سوپخوری + 2 قاشق چایخوری
2/1 پیمانه:4/1 پیمانه
3/2 پیمانه:3/1 پیمانه
4/3 پیمانه:6 قاشق سوپخوری
1 قاشق سوپخوری :1 و 2/1 قاشق چایخوری
1 قاشق چایخوری :2/1 قاشق چایخوری
2/1 قاشق چایخوری :4/1 قاشق چایخوری

- محاسبات کاهش مقادیر دستور پخت به یک سوم

مقدار اعلام شده در دستور پخت :یک سوم مقدار اعلام شده
4/1 پیمانه :1 قاشق سوپخوری + 1 قاشق چایخوری
3/1 پیمانه :1 قاشق سوپخوری + ( 2 و 3/1 قاشق چایخوری )
2/1 پیمانه :2 قاشق سوپخوری + 2 قاشق چایخوری

جدول تبدیل پیمانه اندازه گیری به قاشق سوپخوری و قاشق چایخوری
پیمانـه=   قاشق سوپخوری = قاشق چایخوری
1                16               48
4/3              12               36
3/2              11               32
2/1               8               24
3/1               5               16
4/1               4               12
8/1               2                 6
16/1               1                 3
فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران