تاریخ های قرعه کشی


در سال 96 در انتهای هر فصل (چهاردوره سه ماه )قرعه کشی گلها انجام می گردد و برندگان از طریق همین سایت طبق روال گذشته اعلام می گردد